Курсове за подготовка за матури

Курсовете за матура след 12. клас имат за цел да систематизират знанията на зрелостниците, натрупани до момента, чрез преговор и и отработване на формата на изпита за постигане на максимален резултат на изпита за матури. В подготовката за матури се разработват и тренират всички компоненти на изпита за матура.

Организацията и провеждането на курса за матура включва:

  • 3 пробни изпита за зрелостниците, разпределени през учебната година, съответно: януари, април, май ;
  •  разработване на езиковедските и литературоведски аспекти  на теста за изпит за матура по БЕЛ;
  • преговор на материала по математика от горен курс и решаване на изпитни теми за матура от предходни  години;
  • подробен преговор на английската граматика и усъвършенстване на уменията за четене с разбиране, слушане с разбиране и създаване на текст по зададена тема и с определен обем от думи;
  • проверка на домашните работи с подробна рецензия и оценка спрямо изпитните критерии ;
  • групи до 12 ученика подготвящи се за матура ;
  • препоръчителна библиография ;

 

            ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ЗРЕЛОСТНИЦИ  И КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ТОП /ТЕСТ ОБЩОOБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА/  В НБУ

ЕПИ /ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ/ В  УНСС

ПИСМЕН ИЗПИТ В СУ „КЛ.ОХРИДСКИ“

 

Езикова подготовка, насочена към отстраняване на пропуски при овладяване на правописна, граматична, лексикална и пунктуационна норма,

  • ·         тренировъчни и контролни тестове върху всяка от езиковите норми с възможност за проследяване на индивидуалното ниво и възникнали затруднения /
  • ·         безплатно езиково помагало;

 

Литературна подготовка, включваща актуализиране на  познания върху:
  • ·          литературнотеоретични понятия и  художествена образност,
  • ·         Литературноисторическо развитие, школи и направления, автори
 
  • ·         Контролни тестове върху всеки автор от матуритетния конспект  с регистриране на текущи резултати
  • ·         Структурирани план-анализи върху художествените текстове , предвидени в изпитния конспект за  ДЗИ БЕЛ

 

 

  • ·         Тематични обзори върху авторите и творбите, включени в изпитния конспект на СУ /допълнителен модул- 30 часа/

Развитие  на умения за изграждане на аргументативен текст в изпитните формати  за ДЗИ БЕЛ

  1. ·         интерпретативно съчинение-същност, структура, модели 
  2. ·          есе- същност, структура,аргументативни подходи, модели
  3. ·          рецензиране и  коментар  на неограничен брой писмени работи;
  4. ·         сборник с примерни разработки   и идеи за моделиране на текст върху   изпитните  творби /безплатно/

·                      

Развитие  на умения за изграждане на аргументативен текст в изпитните формати за  СУ /допълнителен модул – 20 часа/:

  1. ·         Интерпретативно съчинение·         съчинение по цитат
  2. ·         рецензиране и  коментар  на неограничен брой писмени работи;
  3. ·         сборник с примерни разработки   и идеи за моделиране на текст върху   изпитните  творби /безплатно

 

БОНУСИ:

Дистанционно обучение при отсъствие

Непрекъсната консултативна онлайн  връзка с преподавател с възможност за ползване на авторски мултимедийни продукти

 

ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА МАТУРА СЛЕД 12. КЛАС

Държавният зрелостен изпит по английски език съдържа 60 задачи в три части.

I част – Слушане с разбиране (Listening Comprehension)
            15 задачи от затворен тип с три възможни отговора, обозначени с главни букви от А до С (съответно верен отговор, грешен отговор, няма информация), от които само един е верен, и с четири възможни отговори, обозначени с главни букви от A до D, от които само един е верен.

II част – Четене с разбиране (Reading Comprehension)
            15 задачи от затворен тип с три възможни отговора, обозначени с главни букви от А до С (съответно верен отговор, грешен отговор, няма информация), от които само един е верен, и с четири възможни отговори, обозначени с главни букви от A до D, от които само един е верен.

III част– Лексикална и граматична част (Use of English)
                        30 задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.

IV част – Задача за създаване на писмен текст (Writing) по зададена тема и обем думи